تجهیزات آتش نشانی

لوازم کار در ارتفاع

نصب و اجرای سیستم لایف لاین

نصب و اجرای سیستم لایف لاین

سه پایه نجات کاناسیف

سه پایه نجات کاناسیف

سه پایه نجات هارو تایوان

سه پایه نجات هارو تایوان

صندلی پودیوم جهت تعلیق

صندلی پودیوم جهت تعلیق

کمربند فول بادی پتزل

کمربند فول بادی پتزل

کمربند پتزل نیوتن ایزی فیت

کمربند پتزل نیوتن ایزی فیت

لنیارد دو قلاب شوک گیردار پتزل

لنیارد دو قلاب شوک گیردار پتزل

گریلون هوک یا لنیارد رگلاژی پتزل

گریلون هوک یا لنیارد رگلاژی پتزل

طناب فرار از ارتفاع

طناب فرار از ارتفاع

کلاه کار در ارتفاع پتزل

کلاه کار در ارتفاع پتزل

کمربند پتزل مدل نیوتن

کمربند پتزل مدل نیوتن

کمربند پتزل مدل آواهوسیت

کمربند پتزل مدل آواهوسیت

کمربند پتزل مدل کوراکس

کمربند پتزل مدل کوراکس

دستکش ایمنی پتزل

دستکش ایمنی پتزل

کمربند ایمنی دکل رو هارو تایوان

کمربند ایمنی دکل رو هارو تایوان

تشک نجات Utraco

تشک نجات Utraco

هارنس کاناسیفLaTCH 201

هارنس کاناسیفLaTCH 201

هارنس ایمنی ترمزدار ادلا

هارنس ایمنی ترمزدار ادلا

کلاه دکل رو یورواستار

کلاه دکل رو یورواستار

طناب استاتیک پتزل

طناب استاتیک پتزل

قرقره ترمزدار هارو تایوان

قرقره ترمزدار هارو تایوان

قرقره ترمزدار کاناسیف

قرقره ترمزدار کاناسیف

گریلون هوک 3 متری هارو تایوان

گریلون هوک 3 متری هارو تایوان

لنیارد شوک گیردار دو قلاب هارو

لنیارد شوک گیردار دو قلاب هارو

کمربند شوک گیردار ادلا

کمربند شوک گیردار ادلا

کمربند فول بادی سینگینگ راک

کمربند فول بادی سینگینگ راک

کلاه دکل رو هارو تایوان

کلاه دکل رو هارو تایوان